Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z Biliński Design Mateusz Biliński, jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Biliński Design Mateusz Biliński z siedzibą w Dębno 413, 32-852 Dębno, NIP: 8672132137. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dębno 413, 32-852 Dębno, właściciel serwisu www.bilinski.design. lub drogą elektroniczną : kontakt@bilinski.design

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biliński Design Mateusz Biliński?

– zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

– zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

– realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

– realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biliński Design Mateusz Biliński (art. 6 ust. 1 f RODO).

3. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biliński Design Mateusz Biliński?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biliński Design Mateusz Biliński, którym jest:

– ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

– obsługi reklamacji,

– ochronie przed próbami oszustwa,

– tworzeniu analiz, zestawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

– przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w Biliński Design Mateusz Biliński

– blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

4. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

– nazwę, nazwisko i imiona,

– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

– numer kontaktowy oraz adres e-mail,

– numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Biliński Design Mateusz Biliński zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
– organom publicznym (np. prokuraturze, policji); – partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), – innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy).

Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

8. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnymi skutkami prawnymi lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

9. Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Biliński Design Mateusz Biliński 
Dębno 413, 32-852 Dębno
 z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: kontakt@ozdobychoinkowe.pl lub telefonując pod numer: 661417178

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określony w art. 15 RODO

b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.